بسته ۱

69,000 تومان

سالانه

 • ۲۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۲۰۰۰ مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد Parked Domain
 • انتخاب توسط کاربر نسخه PHP
 • روزانه، تا ۷ روز تهیه بک‌آپ اتوماتیک

بسته ۲

99,000 تومان

سالانه

 • ۵۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۵۰۰۰ مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد Parked Domain
 • انتخاب توسط کاربر نسخه PHP
 • روزانه، تا ۷ روز تهیه بک‌آپ اتوماتیک
 • ۵۹.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

Populer

بسته ۳

149,000 تومان

سالانه

 • ۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد Parked Domain
 • انتخاب توسط کاربر نسخه PHP
 • روزانه، تا ۷ روز تهیه بک‌آپ اتوماتیک
 • ۸۹.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۴

199,000 تومان

سالانه

 • ۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۲۰۰۰۰ مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد Parked Domain
 • انتخاب توسط کاربر نسخه PHP
 • روزانه، تا ۷ روز تهیه بک‌آپ اتوماتیک
 • ۱۳۹.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۵

249,000 تومان

سالانه

 • ۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۵۰۰۰۰ مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد Parked Domain
 • انتخاب توسط کاربر نسخه PHP
 • روزانه، تا ۷ روز تهیه بک‌آپ اتوماتیک
 • ۱۹۹.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۶

399,000 تومان

سالانه

 • ۱۰۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • ۱۰۰۰۰۰ مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد Parked Domain
 • انتخاب توسط کاربر نسخه PHP
 • روزانه، تا ۷ روز تهیه بک‌آپ اتوماتیک
 • ۳۵۹.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه