بسته ۱

شروع از:
25,000 تومان

ماهانه

 • ۲۵۶ مگابایت میزان RAM
 • ۱۰ گیگابایت SSD میزان هارد
 • دارد SSD Swap
 • ۱۸۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد IP اختصاصی
 • قابل انتخاب سیستم عامل
 • VMware vCenter کنترل پنل
 • ۲۵.۰۰۰ تومان قیمت ماهیانه
 • ۲۲۵.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۲

شروع از:
35,000 تومان

ماهانه

 • ۵۱۲ مگابایت میزان RAM
 • ۲۰ گیگابایت SSD میزان هارد
 • دارد SSD Swap
 • ۲۵۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد IP اختصاصی
 • قابل انتخاب سیستم عامل
 • VMware vCenter کنترل پنل
 • ۳۵.۰۰۰ تومان قیمت ماهیانه
 • ۳۱۵.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

Populer

بسته ۳

شروع از:
55,000 تومان

ماهانه

 • ۱ گیگابایت میزان RAM
 • ۳۵ گیگابایت SSD میزان هارد
 • دارد SSD Swap
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد IP اختصاصی
 • قابل انتخاب سیستم عامل
 • VMware vCenter کنترل پنل
 • ۵۵.۰۰۰ تومان قیمت ماهیانه
 • ۶۰۵.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۴

شروع از:
95,000 تومان

ماهانه

 • ۲ گیگابایت میزان RAM
 • ۵۵ گیگابایت SSD میزان هارد
 • دارد SSD Swap
 • ۸۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد IP اختصاصی
 • قابل انتخاب سیستم عامل
 • VMware vCenter کنترل پنل
 • ۹۵.۰۰۰ تومان قیمت ماهیانه
 • ۱.۰۴۵.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۵

شروع از:
155,000 تومان

ماهانه

 • ۴ گیگابایت میزان RAM
 • ۸۵ گیگابایت SSD میزان هارد
 • دارد SSD Swap
 • ۱۲۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد IP اختصاصی
 • قابل انتخاب سیستم عامل
 • VMware vCenter کنترل پنل
 • ۱۵۵.۰۰۰ تومان قیمت ماهیانه
 • ۱.۷۰۵.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه

بسته ۶

شروع از:
265,000 تومان

ماهانه

 • ۸ گیگابایت میزان RAM
 • ۱۱۰ گیگابایت SSD میزان هارد
 • دارد SSD Swap
 • ۲۰۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد IP اختصاصی
 • قابل انتخاب سیستم عامل
 • VMware vCenter کنترل پنل
 • ۲۶۵.۰۰۰ تومان قیمت ماهیانه
 • ۲.۹۱۵.۰۰۰ تومان قیمت سالیانه